{mot koret}

Bildet viser kirken mot koret. Østre korvegg har 2 rekker glassåpninger, 6 i alt (ett er skjult av altertavlen). Både vestfronten i skipet og østfronten i koret har slik stil over seg at det knapt finnes maken i noen annen mellomalderkirke i Norge. Åpningen mellom skip og kor er vel 10 meter høy og går opp i en spiss bue, men har opprinnelig kanskje vært rundbuet. Helt til 1878 var nedre halvdel av koråpningen muret igjen med en nesten 5 meter høy mur, 1,5 meter tykk og flat på toppen med et galleri - lektoriet - der det var plass til sangkor eller messegutter i katolsk tid. Oppgangen var fra koret med trappetrinn inne i muren. Fra lektoriet gikk det murganger helt til vestfronten, og trappetrinn førte også opp til korhvelvingen til en slags altan på utsiden av korveggen, 12 - 13 meter over jorden. Inngangen til koret var en rundbuet åpning i kormuren (kordøren) - som ikke var bredere enn nisjene på hver side, men litt høyere. Kordøren var åpen ved vanlige gudstjenester, ellers var den stengt ved hjelp av fløydører, og koret var bare for prestene som hver dag holdt messe - minne- og sjelemesser - og sang tidebønner. Folk flest kunne til enhver tid holde sin andakt foran alterene i sidenisjene i skipet med tente vokslys, korstegn, vievann og bønner. Koret har trolig hatt hvelving fra første tid av. I skipet var det åpen takstol. En gang, kanskje på 13- 1400-tallet, ble det lagt bjelker og flatt loft over kirkerommet. Kanskje var det for å binde sidemurene sammen så de bedre kunne tåle trykket av tårn. Men det flate loftet var en vansiring av Gunnars verk. Det kuttet av både korbuen og de vakre nisjene i vestveggen. Ved restaureringen i 1928/29 ble loftet revet. En ekspert på norske kirkebygg - arkitekt Gerhard Fischer - mener å ha påvist at Tingvollkirken er bygget etter mønster av Kristkirken i Nidaros, bygget av Olav Kyrre i 1090-årene, men som de begynte å rive rundt 1180. I tilfelle må det være rimelig å tro at Tingvollkirken er bygget en tid før 1180. I korveggen, i høyde med toppen av altertavlen er det innmurt en marmorsten med runeinnskrift.

In this picture you are standing inside the church facing the chancel. The eastern chancel wall has two rows of windows, six in all (one is hidden behind the altarpiece). The opening between the chancel and nave is about ten meters high ending in a pointed arch; it may originally have been a rounded arch. Until 1878, the lower half of the opening to the chancel had a wall measuring five meters in height and one and a half meters thick. The wall had a flat top and featured a gallery with room for a choir or mess boys. The ascent from the chancel gallery was by stairs located inside the wall. From the lectory, there are wall-corridors extending all the way to the west front. Stairs also led to the chancel roof and a sort of a balcony located on the outside of the chancel wall. The entrance to the chancel was a round arched opening in the chancel wall. The door, which was not wider than the niches located on each side, was somewhat taller. The chancel door was open during ordinary masses but closed by folding doors when there were no worship services.

The chancel was only for the priest who held daily masses. Ordinary people could, at any time, say their prayers in front of the altars located in the niches at the sides of the nave. Originally, the chancel probably had a vault. In the nave, there were open roof beams. At one time, perhaps in the 1300 - 1400's logs were added and a flat ceiling was extended over the nave.. Perhaps, it was done to tie the side walls together to better bear the weight of a steeple. The flat ceiling was destructive to Gunnar's work; which cut both the chancel arch and the beautiful niches in the west wall. At the restoration, done in 1928/29, the ceiling was removed.

An expert of church buildings, architect Gerhard Fisher, strongly believed that the Tingvoll church was built with the Church of Christ at Nidaros as a raw model. The church at Nidaros was built by King Olav Kyrre in the 1090's, but around 1180 people started to tear it down. In that case, it must be a fair guess that the Tingvoll church was built some time before 1180.

In the chancel wall, behind the top of the altarpiece, there is a marble rock with runic inscriptions. (Please see next page.)

backbr1homebr1newbr1